معرفی جایگزین هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: رویکرد انتقادی و تفکر بینابینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان