تحلیل میزان رعایت آیین نامه رفتار حرفه ای توسط حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی علوم تحقیقات

2 دانشجوی دکتری حسابداری علوم تحقیقات