علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/iaas.2022.161713

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، کمک به اعتلای کمی و کیفی مقالات حوزه کارایی سرمایه‌گذاری با ترسیم ساختار موضوعی مقالات به روش تحلیل محتوا و علم‌سنجی است. شناسایی برترین نشریات، دانشگاه‌ها و نویسندگان، کلیدواژه‌های پُرتکرار، ترسیم شبکه هم‌نویسندگی و هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها اهداف ویژه می‌باشد. نمونه آماری، شامل همه مقاله‌های نمایه‌شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با موضوع کارایی سرمایه‌گذاری است که طی سال‌های 1387 تا 1399منتشرشده‌اند. ترسیم شبکه‌ها و محاسبه شاخص‌ها با نرم‌افزارهای یوسی‌نت و نت‌درآو انجام گردید. یافته‌ها نشان داد 75 مقاله، توسط 150 نویسنده از 35 دانشگاه در 25 نشریه منتشرشده است. نویسندگان با 1 مقاله 131 نفر و شبکه هم‌رخدادی کلیدواژگان از 93 کلیدواژه منحصربه‌فرد تشکیل‌شده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتشار 10 مقاله بیشترین پژوهش‌ و بزرگ‌ترین شبکه هم‌نویسندگی را با 10 نویسنده در اختیار دارد. بیشترین تکرار کلیدواژه‌ها مربوط به «کیفیت گزارشگری مالی» و «جریان نقد آزاد» با 16 و 9 مقاله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها