تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، گروه حسابداری سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه کردستان

10.22034/iaas.2020.107632

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی؛ استقلال کمیته حسابرسی، تخصص و دانش کمیته حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که همچنین بین ویژگی‌های مدیریت ارشد؛ حمایت مدیریت از واحد حسابرسی داخلی و کاهش نفوذ مدیریت در انتصاب رئیس واحد حسابرسی داخلی با اجرای توصیه‌های حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها