تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی آمل

10.22034/iaas.2020.107630

چکیده

وجود کمیته‌ی حسابرسی در ساختار راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن منافع مدیران و ذینفعان از طریق نظارت و کنترل تشکیل میشود که در سال‌های اخیر در ایران الزامی شده است. از اینرو سوالی که در این تحقیق مطرح میشود این است که اثربخشی کمیته حسابرسی بر فعالیت‌های غیر شفاف و پیچیده‌ی اجتناب مالیاتی چگونه است؟ آیا مطابق با دیدگاه ارزش آفرینی موجب افزایش این فعالیت‌ها میشود یا اینکه مطابق با دیدگاه تئوری نمایندگی موجب کاهش فعالیت‌های اجتناب مالیات میشود؟ بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی می‌باشد. بدین منظور، تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب و داده‌های آنها به روش تحلیل ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های کمیتهی حسابرسی شامل: استقلال، اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته‌ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها تاثیر معکوس و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها