برخی پیشرفت های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2020.107572