گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استاندارد گذاری و خدمات اطمینان بخش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه آزاد کرمانشاه

2 مربی حسابداری دانشگاه پیام نور

10.22034/iaas.2020.107570