تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‎بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5 کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

10.22034/iaas.2012.105388

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[1] (ROE) و بازده دارایی‎ها[2] (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می‎باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره[3] (EMV) و ارزش افزوده سهامدار[4](SVA) مورد محاسبه قرار می‎گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می‎باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده‎ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می‎توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می‎گردند پیش‎بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی‎که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها