کیفیت سود و ویژگی های آن از دو منظر مباشرت و ارزشیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)

10.22034/iaas.2015.103468

چکیده

کیفیت اطلاعات همواره یکی از موضوع های مورد علاقه استفاده کنندگان، استانداردگذاران، قانون گذاران و محققین بوده است؛ زیرا موجب حفظ و تقویت جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در بازارهای سرمایه و تقلیل هزینه های نمایندگی بین مدیران، سهامداران، تامین کنندگان مالی و سایر اشخاص ثالث می شود.
اهمیت کیفیت اطلاعات در ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و نقش پررنگ این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع مولد و تخصیص بهینه آن ها، پرداختن به این حوزه را برجسته می‌سازد. کیفیت مفهومی وابسته به نوع تصمیم است. اطلاعات حسابداری در دیدگاه اطلاعات، به منظور دو هدف تصمیم گیری (ارزشگذاری) و کنترل (مباشرت) مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی اطلاعات در هدف تصمیم گیری، توان آن در تخمین جریان های نقدی و در هدف کنترل، توان آن در تمیز اقدام‌های مطلوب و نامطلوب مدیر می باشد.
این پژوهش بر آن است ضمن اشاره به تئوری بیزین (1763) در تعریف مفهوم اطلاعات و کیفیت آن، به تحلیل ویژگی های مورد نیاز اطلاعات (سود) با کیفیت در هر یک از دو منظر مباشرت و ارزشیابی و اثر آن بر هزینه سرمایه بپردازد.

کلیدواژه‌ها