ارزیابی کارایی شرکت‏های دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد مالی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی خلیج فارس

10.22034/iaas.2015.103452

چکیده

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت‌های جامعه آماری مورد بررسی در سال‌های پس از واگذاری نسبت به سال‌های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت‌های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت‌های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.
 

کلیدواژه‌ها