رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

10.22034/iaas.2015.103446

چکیده

طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق‌الزحمه‌ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت‌های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل‌های کسب و کار و  فرآیندهای صاحب‌کار ایجاد می‌شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق‌الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب‌کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می­دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت­ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب‌وکارKPMG صورت گرفته است. 

کلیدواژه‌ها