تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کنترل‌های داخلی باکیفیت، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت‌های مالی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا، داده‌های پژوهش در بازۀ زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی، طی سال‌های 1391 تا 1395 جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، 140 شرکت (700 مشاهده سال_شرکت) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل‌های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد. به بیان دیگر، وجود ضعف در کنترل‌های داخلی کیفیت سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. در ادامه، نتایج فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که شدت ضعف در کنترل‌های داخلی مرتبط با قسمت حسابداری شرکت اثر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد و بین شدت ضعف در کنترل‌های داخلی مرتبط قسمت غیرحسابداری شرکت و کیفیت سود رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها