عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنارس ارشد مدیریت مالی، معاون نظارت و بازرسی بانک انصار

2 دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

3 کارشنارس ارشد حسابداری، رئیس اداره حسابرسی داخلی بانک انصار

چکیده

درحالی‌که یافته‌های برخی مطالعات حاکی از معایب چک‌لیست‌های حسابرسی است، نتایج سایر پژوهش‌ها مزایای استفاده از چک‌لیست‌ها در اجرای حسابرسی را تأیید می‌کند. با توجه به تضاد بین برخی از دیدگاه‌های منفی نسبت به چک‌لیست‌ها در ادبیات حسابرسی و شواهد موجود در سایر رشته‌ها مبنی بر دیدگاه‌های مثبت و استفاده موفق از چک‌لیست‌ها، شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی ضرورت دارد. بررسی ادبیات استفاده از چک‌لیست‌های حسابرسی و سایر رشته‌ها بیانگر آن است که بهبود طراحی و بکارگیری چک‌لیست‌ها، منجر به افزایش اثربخشی آن‌ها می‌شود. با توجه به اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌های حسابرسی، در مقاله حاضر براساس مرور و تحلیل ادبیات استفاده از چک‌لیست‌ها در حسابرسی و سایر رشته‌ها، چارچوبی برای استفاده اثربخش از چک‌لیست‌ها شامل ماهیت کار حسابرسی، طراحی چک‌لیست، به‌کارگیری چک‌لیست و عوامل زمینه‌ای ارائه می‌شود. در این مقاله ابتدا به بیان مفاهیم علائم هشداردهنده تقلب، چک‌لیست‌ها، مزایا و معایب استفاده و انواع چک‌لیست‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه، عوامل مؤثر بر اثربخشی چک‌لیست‌ها تشریح خواهد شد. در خاتمه نیز، نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی در راستای افزایش اثربخشی چک‌لیست‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها