تاثیر انتخاب ارکان راهبری برقیمت گذاری سهام: مطالعه موردی شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر بکارگیری موسسان و متولیان واحد تجاری در سمت عناصر سرپرستی و تصمیم‌گیر واحد اقتصادی تحت تملک خود بر قیمت‌گذاری سهام آن واحدها در زمان ورود به بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می‌شود. به بیانی دیگر تحقیق حاضر، تاثیرپذیری قیمت-گذاری سهام عرضه اولیه از مبدا و منشا ارکان راهبری را مورد بررسی قرار می‌دهد. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت دولتی و غیردولتی عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1395 است. یافته‌های تحقیق حاکی از عدم تاثیرپذیری کمترقیمت‌گذاری سهام شرکت-های عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران از عضو هیات مدیره بودن موسسان، حضور موسسان در ارکان راهبری و اندازه هیات مدیره است. نتیجه پژوهش عملکرد مناسب جایگاه نظارتی بورس را در ارزشگذاری حقوق مالکان و حفظ آن نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها