تأثیر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران جنوب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران جنوب

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی

چکیده

سود گزارش‌شده ازجمله اطلاعات مالی مهم است که در هنگام تصمیم‌گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده را به‌عنوان یک عامل برجسته در بررسی‌ها و قضاوت‌های خود مدنظر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش انجام‌شده از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته‌شده است. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از 157 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 الی 1394 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت بین عدم اطمینان محیطی و نوسان بازده بود ولی بین حاکمیت شرکتی و نوسان بازده رابطه‌ای وجود ندارد. هم‌چنین عدم اطمینان محیطی بر رابطه‌ای حاکمیت شرکتی و نوسان بازده اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها