اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

اهمیت درک نقش شرکت‌های دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آن‌ها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علی‌رغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکت‌های دارای روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیت‌های مخرب ارزش و رانت‌جویانه و متعاقباً هزینه‌های نمایندگی گردد. شرکت‌های دارای روابط سیاسی، در راستای کمینه سازی هزینه‌های نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده‌های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسی‌ها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی آن می‌گردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینه‌های نمایندگی می‌شود.‌

کلیدواژه‌ها