رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه بجنورد، ایران

چکیده

در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصادی پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار بر اقتصاد خاورمیانه و جهان تبدیل گردیده‌است.در این فرآیند، نقش تغییرات در شرکت‌های ایرانی و به کار بردن راهبرد‌های نوین در این شرکت‌ها به منظور بهبود عملکرد، قابل توجه است. در این پژوهش به بررسی رابطه احتمالی بین راهبرد تمایز و سیستم‌های کنترل مدیریتی غیر مالی و راهبرد رهبری هزینه و سیستم‌های کنترل مدیریتی مالی و عملکرد در این شرکت‌هاپرداخته شده‌است. برای این منظور 2 فرضیه تدوین شده‌است.جامعه آماری این پژوهش، شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و به همین منظور 130 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی پخش و در نهایت 114 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره استفاده شده‌است.بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از سیستم‌های کنترل مدیریتی غیر مالی، عملکرد را در شرکت‌هایی که از راهبرد تمایز استفاده می‌کنند به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌بخشد. اما بین سیستم‌های کنترل مدیریتی مالی و راهبرد رهبری هزینه و عملکرد در نمونه مورد بررسی، ارتباط معنا داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها