نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء (س )، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، ایران

3 محقق پسا دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س)، ایران

چکیده

در این مقاله به تشریح اهمیت و مکانیزم عمل استفاده از بازی‌ها به عنوان ابزاری کمک آموزشی و روش تدریسی فعال و اثربخش پرداخته و مبانی نظری پشتوانه یادگیری به وسیله بازی ارایه شد. همچنین حیطه‌های مختلف یادگیری (شناختی، عاطفی و روان - حرکتی) و اهمیت بکارگیری طبقه‌بندی‌های موجود از اهداف آموزشی با ارایه مثالی از آموزش حسابداری تشریح گردید. سپس پیشینه استفاده از بازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها‌ در آموزش حسابداری، با اشاره به تحقیقات خارجی مرور شد. بررسی‌ها آشکار ساخت که اولین بازی آموزشی راه یافته به محیط دانشگاهی در واقع یک بازی مرتبط با حسابداری بوده است. بعلاوه نتایج، نشان دهنده امکان استفاده از بازی‌ها و اثربخشی آنها در بهبود یادگیری در هر سه حیطه نام‌برده و تمام زمینه‌های حسابداری از جمله حسابداری مقدماتی، میانه، حسابداری صنعتی و مدیریت، حسابداری دولتی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، حسابرسی و اخلاق در حسابداری است. همچنین یافته‌ها حکایت از خلاء استفاده از بازی‌های شبیه‌سازی در آموزش حسابداری کشور دارد.

کلیدواژه‌ها