آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، سمنان ، ایران

2 استادیار ،گروه اقتصاد، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

چکیده

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه‌ی متوازن‌سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزشدیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاهها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاههای ایران دورههای آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمیکنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر میتواند برای شرکتها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدلهای حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاههای ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شدهاند در صورت در نظر نگرفتن دغدغههای بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته‌های متضادی در پژوهش‌های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران میتوان گفت، بهرغم مجاز بودن شرکتها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورتهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی، استقبال چندانی از سوی شرکتهای بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر میرسد در زمینـه حـرکت به سـمت گزارشگری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسـابرسی، جـامعـه حسابـداران رسمی ایران و شرکتهای بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

کلیدواژه‌ها