کنترل های داخلی، حلقه پیوسته زنجیره گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک

2 دانشجوی دکتری حسابداری و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بیرجند، ایران

چکیده

مطالعه حاضر در صدد است تا نقش کنترل های داخلی در زنجیره گزارشگری مالی را تبیین کرده و الگویی نوین در ارتباط با کنترل داخلی محیط گزارشگری مالی ارائه دهد. اهمیت کنترل های داخلی در ارتباط با پیاده سازی تدابیر حفاظتی و کنترلی است که جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای عمدی و سهوی و کشف بموقع آن ها در فرآیند گزارشگری مالی وضع می شود. این مطالعه فرآیند گزارشگری مالی را یک فعالیت سه مرحله ای در نظر گرفته و اثرگذاری کنترل های داخلی را در هر یک از اجزای این فرایند مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها