مقایسه نقش صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود و صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش در اندازه‌گیری عملکرد استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

برای ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تجاری استراتژیک از ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد مختلفی استفاده می‌شود. اندازه‌گیری عملکرد زمانی ضرورت دارد که به مدیران واحد تجاری استراتژیک از جمله مدیران مرکز سود، تفویض اختیار صورت گیرد. صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش و صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود از جمله مهم‌ترین ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری عملکرد مراکز سود مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، در تحقیق حاضر این دو گزارش و شباهت‌های آن‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چیدمان اقلام این دو نوع گزارش علی‌رغم تفاوت‌های ساختاری به نحوی است که امکان ارائه و مقایسه ارزیابی عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌کند. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، سود جریان ارزش قبل از تغییر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد کوتاه‌مدت و سود عملیاتی با تعدیل اثر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد بلندمدت است و در صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود، حاشیه فروش قابل کنترل عملکرد کوتاه‌مدت و حاشیه سود مرکز سود عملکرد بلندمدت را منعکس می‌کند.

کلیدواژه‌ها