تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در این مقاله بحث‌های تئوریکی مطرح می‌شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداری را بررسی می کند و کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداری بر اساس اندازه گیریهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش‌های عملکرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گیری پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می‌کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می‌کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای کارت امتیازی متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملکرد و تکنیک‌های گزارش می دهد.

کلیدواژه‌ها