مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سود حسابداری یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است که عوامل متعددی کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کیفیت سودهای گزارش شده برای تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی به کیفیت سودهای گزارش شده توجه خاصی دارند. گزارشگری سودهای کم‌کیفیت و سودهایی که منعکس‌کننده عملکرد واقعی شرکت نیست، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه‌های دارای بازده واقعی به سمت پروژه‌هایی سوق می‌دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند. شناسایی عوامل تعیین‌کننده (متغیرهای اثرگذار بر) کیفیت سود برای تصمیم‌گیری مقامات قانون‌گذار و بهبود کیفیت سود اهمیت به‌سزایی دارد. در پژوهش‌هایی که به بررسی عوامل تعیین‌کننده کیفیت سود پرداخته می‌شود، عوامل تعیین‌کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا می‌کند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سود بسیار متنوعند. در این پژوهش به معرفی مهمترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت سود و اجزای آنها شامل خصوصیات شرکت، رویه‌های گزارشگری مالی، مکانیسم‌های راهبری شرکتی، حسابرسان، محرک‌های بازار سرمایه، خصوصیات مدیریت و عوامل خارجی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها