تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی‌گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدرس، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.190963

چکیده

اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی و اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان  عامل موثر در تامین هزینه ها و نیل به اهداف اقتصادی استقرار طرح جامع مالیاتی رامهم تر کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان می‌باشد. دراین مقاله حسابرسان ارشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران جامعه هدف می باشند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش احتمالی تصادفی طبقه ای است همچنین از روش شناخته شده تعیین حداقل حجم نمونه پژوهش در تحقیقات کمی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده که این تعداد138نفر میباشد. بمنظور گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که هرکدام شامل سه متغیر هستند استفاده شده و  (اجرای طرح جامع مالیاتی) ،متغیر میانجی (تعهد سازمانی،رضایت شغلی،انگیزه کارکنان) و متغیر وابسته (عملکرد سازمان)  با تمام ابعاد بااهمیت مطرح شده سنجیده میشود و روش محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در بخشی که مربوط به تحلیل استنباطی می­باشد، ابتدا به جامعه مورد بررسی و داده­ها از نظر نرمال بودن پرداخته شد تا نحوه استفاده از آزمون­های پارامتریک و ناپارامتریک مشخص شود. پس از مشخص شدن توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی مدل(به وسیله نرم افزارSmart PLS3) نخست از تحلیل عاملی برای سنجش روابط میان متغیرها با گویه­های سنجش آن­ها استفاده شد، سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل­ها با یکدیگر بررای آزمون فرضیه­ها مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا فرضیه ها تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. اباذری محمود آباد، علی محمد؛ امیریان زاده، مژگان .(1395). «رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان». مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(7)، 119-143.
 2. بریمانی ،ابوالقاسم ؛رضایی پاجی ،محمد .(1399). «بررسی رابطه معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان» مجله مدیریت توسعه و تحول 41 87-95
 3. جلالی پ.؛ منصوریان م.؛ عاقلی م. (1400). «واکاوی تعامل سازمانی بر تعهد عاطفی با نفش میانجی رضایت شغلی و اشتغال به کار کارکنان وزارت آموزش ‌و پرورش استان البرز در دوران پسا کرونا.» فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(72)، 1-22.
 4. جمالی، محمد ؛ عارف، معصومه.(1401). «بررسی تاثیر تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان در دوره شیوع ویروس کرونا با تاکید بر نقش میانجیگری خود انگیختگی کارکنان،» اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد،مشهد
 5. خلیق، قادر؛ رنجبریان. (1400). «تأثیر مدیریت استعداد و مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان.» مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، 4(4)، 275-287.
 6. رمضانی؛عسکری. (1394). «مدیریت ریسک مالیاتی با تأکید بر اندازه و نوع فعالیت مؤدیان حقوقی». پژوهشنامه مالیات، 23(28)، 0-0.
 7. شامی زنجانی، مهدی؛ مهرگان، محمدرضا، مانیان، امیر؛ رحیمیان، حمید. (1401). «رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور». پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(1)، 67-91.
 8. شهبازی، رحیم؛ هدایتی، عزیز؛ سفیدی، مصطفی. (1401). «نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، ()، -.
 9. شیرازی، علیرضا.(1391). ، «رفتار سازمانی تئوری و عمل». تهران: انتشارات سمت.
 10. صراف؛ صالحی؛ مهرانی؛ ساسان. (1400) «.بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک مؤدیان در نظام مالیاتی». دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(38)، 205-222.
 11. عریضی، حمید رضا ؛ براتی، هاجر .(1396). «رابطه تعهد عاطفی با قصد نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان». مجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 7(25)، 22-1.
 12. قویدل، اعظم ؛ بهمنی افرا، نرگس ؛ خزائی، مونا.(1401). «رابطه انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی و بهزیستیروانشناختی معلمان شهر همدان در دوره کرونا ویروس»،شانزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی،بابل
 13. محمود‌آبادی؛حیدریان؛‌ناصح.(1398). «ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب؛ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ». پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 12(3)، 15-20.
 14. مددی ماهانی، محمدرضا. (1401). «روش های ایجاد انگیزه در معلمان، مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه». سواد تربیتی معلم، 2(1)، 192-208.
 15. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). »The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization.« Journal of Occupational Psycholo, 63, 1–18.
 16. Allen, N., & Meyer, J. (1996). »Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity«. Journal of Vocational Behavior, 49, 252-276.
 17. Almohtaseb, A., Almahameed, M., Sharari, F., & Dabbouri, E. (2021). »The effect of transformation leadership on government employee job satisfaction during Covid-19.«Management Science Letters, 11(4), 1231-1244.‏
 18. Beck, K., & Wilson, C. (2000). »Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure«. Journal of Vocational Behavior, 56(1), 114–136. https://doi.org/10. 1006/jvbe.1999.1712
 19. Chanana, N. (2021). »The impact of COVID‐19 pandemic on employees organizational commitment and job satisfaction in reference to gender differences«. Journal of Public Affairs, 21(4), e2695.‏
 20. Chesbrough, H. W. (2018). Open innovation: »The new imperative for creating and profiting from technology«. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 21. Dahlander, L., & Gann, D. M. (2020). »How open is innovation?« Research Policy, 39(6), 699–709.
 22. Fındikli MA, Yozgat U & Rofcanin Y. (2015). »Examining organizational innovation and knowledge management capacity the central role of strategic human resources practices (SHRPs).« Procedia-Social and Behavioral Sciences. 3(77): 87-181 .
 23. Kanter, R. (1968). »Commitment and social organization: A study of commitment mechanisms in utopian communities.« American Sociological Review, 33(4), 499–517.
 24. Mcdonald, D. J., & Makin, P. J. (2000). The psychological contract, organisational commitment and job satisfaction of temporary staff.« Leadership & Organization Development Journal, 21(2), 84–91.
 25. Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991).»Commitment in the workplace.« Theory, research and application.Thousand Oaks: Sage .
 26. Minh Loan, L., (2020). »The influence of organizational commitment on empoloyees job performance: The mediating role of job satisfaction.« Journal of Management Science Lettrs, 4(10), 3307-3312.
 27. Morrow, P. C. (1993). »The theory and measurement of work commitment.« Jai Press.
 28. Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (2013). »Employee— Organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover.« Academic press.
 29. Petcu, M. A., Sobolevschi-David, M. I., Anica-Popa, A., Curea, S. C., Motofei, C., & Popescu, A. M. (2021). »Multidimensional assessment of job satisfaction in telework conditions. Case study: Romania in the covid-19 pandemic.« Sustainability, 13(16), 8965.‏
 30. Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). »Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs.« Technological Forecasting and Social Change, 118, 134–142.
 31. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). »Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians«. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603– https://doi. org/10.1037/h0037335
 32. Rožman, M., Sternad Zabukovšek, S., Bobek, S., & Tominc, P. (2021). »Gender differences in work satisfaction, work engagement and work efficiency of employees during the COVID-19 pandemic«: the case in Sustainability, 13(16), 8791.‏
 33. Sheikh, M. K., Chaudahry, N., & Ghogare, A. (2020). »Depression in teachers due to cyberbullying who are working in COVID-19 pandemic: A cross«- sectional study, 12(20), 98–102.
 34. Sheldon, M. E. (1971). »Investments and involvements as mechanisms producing commitment to the organization.« Administrative Science Quarterly, 16(2), 143.
 35. Suliman, A. M., & Iles, P. A. (2000). »The multi-dimensional nature of organisational commitment in a non-western context«. Journal of Management Development, 19(1), 71–83.

Yu, X., Zhao, Y., Li, Y., Hu, C., Xu, H., & Zhao, X. (2020). »Factors associated with job satisfaction of frontline medical staff fighting against