نقش آسترولوژی مالی در بازار های مالی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.190962

چکیده

حرکات سیارات، به شیوه ای هوشمندانه بر گیاهان، حیوانات و انسان تاثیر می گذارد. آسترولوژی مالی با مشاهده رفتار بازار هنگام تعامل دو سیاره آغاز می شود، علم باستانی که تأثیر سیارات را بر رویدادهای طبیعی و رفتار بشر توصیف می کند. این علم باستانی ریشه در هزاران سال مشاهده و کسب تجربه در بسیاری از تمدن ها دارد. بازارهای مالی نیز به عنوان زیر مجموعه ای کوچک از محیط اجتماعی بشر، تحت تاثیر این فعالیت های نجومی است. پژوهش حاضر با شناخت تاریخی و بررسی ادبیات علمی و پیشینه ی پژوهش و با هدف دانش افزایی در حوزه ی آسترولوژی مالی و آشنایی با کاربردهای آن در بازار های مالی به عنوان پژوهشی نظری و ترویجی انجام شده است. با بررسی منابع، قوانین استفاده از آسترولوژی، نحوه استفاده از رخدادهای ماه و اثرات سیارات بر بازارهای مالی استخراج گردید. نتایج این پژوهش به مناسب بودن آسترولوژی مالی برای تجزیه و تحلیل زمانی بازارهای مالی اشاره دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. پورانی، محمد. پورانی، محمدرضا. (1400). تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز، تهران، انتشارات آراد کتاب.
 2. جعفری، علی. منصوری خواه، مصطفی. پورآقاجان، عباسعلی. (1402). "پیشبینی بازده سهام با تاکید بر نقش معیارهای مالی و نظارتی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین". مطالعات حسابداری و حسابرسی. انجمن  حسابداری ایران، 12(45): 125-146
 3. رودپشتی، فریدون. قاسمیان، محسن. فراهانی، آزاده. (1400). معامله گری و چرخه های نجومی، تهران، صانعی.
 4. قهرمانی، علی. (1401). نظریه گن در چرخه های بازار. تهران، دانش پژوهان.
 5. محمدی، محمد. عظیمی، مجید. فرهادی، مریم. فولادی، مسعود. (1402). "اثر تعدیل کنندۀ احساس سرمایهگذار بر رابطۀ میان میانگین واریانس بازده سهام". مطالعات حسابداری و حسابرسی. انجمن حسابداری ایران، 12(46): 89-114
 6. Admiranto, A.G. (2009). Menjelajahi Tata Surya. Kanisius, Yogyakarta.
 7. Bayer, G. (1937). A Complete Course in Astrology Erection and Interpretation of Horoscopes, for Natives as well as for Stocks. NY.
 8. Bradley, D. (1984). Stock Market Prediction. Minnesota: Llewellyn Publications.
 9. Bucholtz, B. (2013). The Bull, the Bear and the Planets. Trading the Financial Markets Using Astrology. Bloomington. Iuniverse.
 10. Dewey, E. (1971). Cycles: The mysterious Forces that Trigger Events. NY. Hawthorn Books Inc.
 11. Goeyardi, G. Hady, H. (2021). “Financial analysis method based on astrology, Fibonacci, and Astronacci to find a date of direction inversion: JCI and future gold prices (empirical study of the JCI-IDX and gold prices, period of (2008–2017)”. Economics and Business Research, 22(2/3):290-310
 12. McWhirter, L. (1988). Astrology and Stock Market Forecasting. NY. ASI Publishers, Inc
 13. Meridian, B. (2002). Planetary Stock Trading. NY. Cycles Research
 14. Merriman, R. (2001). Stock Market Timing. USA. Seck-IT Publications.
 15. Merriman, R. (2015). Solar Lunar Keys to Gold Prices: Market Timing Secrets of a Gold Trader. USA. Seek It Publications.
 16. Pesavento, L. (1996) Planetary Harmonics of Speculative Markets. USA. Traders Press, Inc
 17. Pesavento, L. Smoleny, S. (2015). A Trader’s Guide to Financial Astrology Forecasting: Market Cycles Using Planetary and Lunar Movements. New Jersey. John Wiley & Sons.
 18. Pinkal, S. Jaydip, G. (2013). “Moon and Market: An Empirical Study on Effect of movement of Moon on BSE Sensex”. International Journal of Accounting and Financial Management Research. 3(1)
 19. Skinner, CH (2014). The Financial Universe, Planning Your Investments Using Astrological Forecasting. Eastbourne. The Alpha press.
 20. Weingarten, H. (1994) Investing by Stars. Hill. McGraw
 21. Williams, D. (1988) Financial Astrology. Arizona. American Federation of Astrologers.
 22. Woolfolk, J. M. (2008) The Only Astrolgy Book You’ll Ever Need. Maryland. Taylor Trade Publishing.