بررسی عوامل موثر بر پذیرش و به‌کارگیری فناورهای اطلاعاتی از سوی حسابداران : مدل پذیرش فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

10.22034/iaas.2023.190959

چکیده

امروزه فناوری­های نوین در موفقیت و پیشرفت حسابداران نقش بسزائی داشته، لذا مطالعه و بررسی عوامل موثر بر این فرایند می­تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا عوامل موثر بر پذیرش و به­کارگیری فناورهای اطلاعاتی از سوی حسابداران را براساس مدل پذیرش فناوری  مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی­ـپیمایشی، از نوع همبستگی است. داده‌های پژوهش به کمک پرسش‎نامه جمع‌آوری‌شد. جامعه آماری پژوهش، حسابداران شاغل در واحدهای تولیدی، بازرگانی، و خدماتی استان تهران بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل­سازی معادلات ساختاری انجام‌ شد. براساس یافته­های پژوهش حاضر فرضیه­های برگرفته از مدل مفهومی پژوهش تایید شدند. بدین معنی­که هرچه ادراک حسابداران نسبت به سهولت استفاده و سودمندی فناوری­های نوین افزایش یابد، به­همان میزان نگرش آنان نسبت به استفاده از این نوع فناوری­ها بهبود می­یابد. به­علاوه هرچه نگرش حسابداران نسبت به استفاده از فناوری­های نوین تقویت گردد، به همان میزان قصد و اراده آنان نسبت به پذیرش و به­کارگیری این نوع فناوری­ها افزایش می­یابد. درنهایت، هرچه قصد و اراده حسابداران نسبت به پذیرش فناوری­های نوین افزایش یابد، به همان میزان احتمال به­کارگیری این نوع فناوری­ها از سوی آنان افزایش می­یابد. براساس یافته­های پژوهش حاضر مدل پذیرش فناوری از توانمندی لازم برای تبیین عوامل موثر بر پذیرش و به­کارگیری فناوری­های نوین از سوی حسابداران را برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. الهی، شعبان؛ عبدی، بهنام و دانایی­فرد، حسن (1389). "پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری". نشریه چشم­انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 67-41.
 2. سپاسی، سحر؛ انواریرستمی، علی­اصغر؛ خواجوی، زینب. (1395). "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی". مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 4، 215-189.
 3. سلیمانی­اصل، محبوبه. (1394). "شناسایی چالش­های امنیت فناوری اطلاعات در حسابرسی دیوان محاسبات کشور". مجله دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 59، 210-189.
 4. مرشدی­پور، مریم؛ دهقان­دهنوی، حسن؛ معین­الدین، محمود. (1395). "شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات". مجله دانش حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 62، 158-137.
 5. مهدوی، غلامحسین؛ کریمی، زهره. (1393). "بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل". مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 16، 31-7.
 6. Abduljalil, K. M., & Zainuddin, Y. (2015). "Integrating technology acceptance model and motivational model towards intention to adopt accounting information system". International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(5), 346-359.
 7. Afifa, M. M. A., Van, H. V., & Van, T. L. H. (2022). "Blockchain adoption in accounting by an extended UTAUT model: empirical evidence from an emerging economy". Journal of Financial Reporting and Accounting.
 8. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). "Understanding attitudes and predicting social behavior". Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 9. Ajzen, I. (1985). "From intentions to actions: A theory of planned behavior". In Action control (pp. 11-39). Springer, Berlin, Heidelberg.
 10. Ajzen, I., Fishbein, M., Lohmann, S., & Albarracín, D. (2018). "The influence of attitudes on behavior". The handbook of attitudes, 197-255.
 11. Alipour Shirsavar, H., Gilaninia, S., & Mohammadi Almani, A. (2012). "A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry". Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 454-460.
 12. Andreassen, R. I. (2020). "Digital technology and changing roles: a management accountant’s dream or nightmare?". Journal of Management Control, 31(3), 209-238.
 13. Asuquo, A. I., Dan, N. O., & Effiong, G. T. (2020). "Impact of information technology on accounting line of works". International Journal of Recent Technology and Engineering, 9(2), 297-302.
 14. Bertrand, M., & Bouchard, S. (2008). "Applying the technology acceptance model to VR with people who are favorable to its use". Journal of Cyber Therapy & Rehabilitation, 1(2), 200-210.
 15. Chan, S. C. (2004). "Understanding internet banking adoption and use behavior: A Hong Kong perspective". Journal of Global Information Management (JGIM), 12(3), 21-43.
 16. Cohen, J. (1988). "Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.)". Hillsdale, NJ: Erlbaum
 17. Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". MIS quarterly, 319-340.
 18. Ducey, A. J., & Coovert, M. D. (2016). "Predicting tablet computer use: An extended Technology Acceptance Model for physicians". Health Policy and Technology, 5(3), 268-284.
 19. Ferri, L., Spanò, R., Ginesti, G., & Theodosopoulos, G. (2020). "Ascertaining auditors’ intentions to use blockchain technology: evidence from the Big 4 accountancy firms in Italy". Meditari Accountancy Research.
 20. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). "Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics".
 21. Friday, I., & Japhet, I. (2020). "Information technology and the accountant today: What has really changed?" Journal of Accounting and Taxation, 12(1), 48-60.
 22. Güney, A. (2014). "Role of technology in accounting and e-accounting". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 852-855.
 23. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). "The use of partial least squares path modeling in international marketing". In book: Advances in International Marketing, 277-319.
 24. Hussein, Z., Oon, S. W., & Fikry, A. (2017). "Consumer attitude: does it influencing the intention to use mHealth?" Procedia Computer Science, 105, 340-344.
 25. Hussein, Z. (2017). "Leading to intention: The role of attitude in relation to technology acceptance model in e-learning". Procedia Computer Science, 105, 159-164.
 26. Kalayou, M. H., Endehabtu, B. F., & Tilahun, B. (2020). "The applicability of the modified technology acceptance model (TAM) on the sustainable adoption of eHealth systems in resource-limited settings". Journal of Multidisciplinary Healthcare, 13, 1827.
 27. Kim, H. J., Mannino, M., & Nieschwietz, R. J. (2009). "Information technology acceptance in the internal audit profession: Impact of technology features and complexity". International Journal of Accounting Information Systems, 10(4), 214-228.
 28. Klinsukhon, S., & Ussahawanitchakit, P. (2016). "Accounting information transparency and decision making effectiveness: evidence from financial businesses in Thailand". The Business & Management Review, 7(5), 112-120.
 29. Koul, S., & Eydgahi, A. (2018). "Utilizing technology acceptance model (TAM) for driverless car technology adoption". Journal of technology management & innovation, 13(4), 37-46.
 30. Kwon, O., & Wen, Y. (2010). "An empirical study of the factors affecting social network service use". Computers in human behavior, 26(2), 254-263.
 31. Lombardi, M. M., & Oblinger, D. G. (2007). "Authentic learning for the 21st century: An overview". Educause learning initiative, 1(2007), 1-12.
 32. Narteh, B. (2013). "Service quality in automated teller machines: an empirical investigation". Managing Service Quality: An International Journal, 23(1), 62 – 89.
 33. Odintsova, S. A., Kenesova, N. T., & Sarsekeyeva, Z. E. (2013). "Information Technology: Definition, Essence and content of the concept". Education and Science without Borders, 4(7), 107-109.
 34. Pantano, E., & Di Pietro, L. (2012). "Understanding consumer’s acceptance of technology-based innovations in retailing". Journal of technology management & innovation, 7(4), 1-19.
 35. Roopa, S., & Rani, M. S. (2012). "Questionnaire designing for a survey". Journal of Indian Orthodontic Society, 46(4_suppl1), 273-277.
 36. Roztocki, N., Soja, P., & Weistroffer, H. R. (2019). "The role of information and communication technologies in socioeconomic development: towards a multi-dimensional framework". Information Technology for Development, 25(2), 171-183.
 37. Sipior, J. C., Ward, B. T., & Connolly, R. (2011). "The digital divide and t-government in the United States: using the technology acceptance model to understand usage". European Journal of Information Systems, 20(3), 308-328.
 38. Straub, D. W. (1989). "Validating instruments in MIS research". MIS quarterly, 147-169.
 39. Teo, T. (2013). "A Comparison of Non-Nested Models in Explaining Teachers' Intention to Use Technology". British Journal of Educational Technology, 44(3). 81-84.
 40. Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). "A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies". Management science, 46(2), 186-204.
 41. Wadi, R. M. A., Kukreja, G., & Jaber, R. J. (2020, November). "The Role of Information Technology in Accounting: Literature Review". In International Conference on Business and Technology (pp. 822-829). Springer, Cham.
 42. Weng, F., Yang, R. J., Ho, H. J., & Su, H. M. (2018). "A TAM-based study of the attitude towards use intention of multimedia among school teachers". Applied system innovation, 1(3), 36.
 43. Wessels, P. L. (2006). "The South African business environment in which accountants function and the role of information technology in that environment". Meditari Accountancy Research.
 44. Winarno, W. A., & Putra, H. S. (2020). "Technology acceptance model of the Indonesian government financial reporting information systems". International Journal of Public Sector Performance Management, 6(1), 68-84.
 45. Winarto, S. A., & Hadiprajitno, P. B. (2011). Analysis effect of external variables on system usage and user satisfaction using technology acceptance model (empirical study on bank Pekreditan Rakyat in Semarang city region) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro), 1-88.
 46. Zhu, D. S., Lin, T. C. T., & Hsu, Y. C. (2012). "Using the technology acceptance model to evaluate user attitude and intention of use for online games". Total Quality Management & Business Excellence, 23(7-8), 965-980.
 47. Zhou, L., Xue, S., & Li, R. (2022). "Extending the Technology Acceptance Model to explore students’ intention to use an online education platform at a University in China". SAGE Open, 12(1), 21582440221085259.