تغییرات آب و هوا : ریسک‌ها، فرصت‌ها و افشا از دیدگاه شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.190958

چکیده

تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می‌رود بر دارایی‌های مالی جهانی، ارزیابی دارایی‌های مالی و ثبات سیستم‌های مالی تاثیر‌گذار باشد. شرکت‌ها نقش عمده‌ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می‌کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن‌ها با ریسک‌های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک‌های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت‌ها ضروری است. با این حال ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن‌ها بر صورت‌های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت‌ها در تلاش برای پیروی از توصیه‌های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه‌ای از توصیه‌ها در عرصه بین‌المللی است که با هدف تجهیز شرکت‌ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست‌محیطی برای فعالیت‌های مالی منتشر شده است. علاوه‌بر‌این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک‌ها و فرصت‌های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. جعفری، علیرضا؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ حمیدیان، محسن و طالب‌نیا، قدرت‌الله، (1398)." راهبرد سرمایه‌گذاری با تغییرات دما و ارزش شرکت‌ها". مطالعات مدیریت راهبردی، 10 (40)، 203-236.
 2. خلیل‌ارجمندی، زینب؛ طاهری‌نیا، مسعود؛ احمدیان، اعظم و سرلک، احمد، (1401). "ادغام و بهبود شاخص‌های مدیریت ریسک". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 43، 89-104.
 3. سلطانیه، محمد . احدی محمدصادق، (1383). "گرمایش جهانی کنوانسیون تغییر آب وهوا و تعهدات بین‌المللی". پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران.
 4. طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ صارمی‌نیا، مهسا و جعفرپور، هومن، (1400). "مروری بر حسابداری محیط‌زیست". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 39، 35-54.
 5. یاری، فاطمه؛ مهرآذین، علیرضا؛ یاری فرد، رضا و مسیح آبادی، ابوالقاسم، (1400). "اشتهای ریسک، ریسک تداوم فعالیت، توانایی و پاسخگویی مدیریت". حسابداری و منافع اجتماعی، 11(2)، 1-20.
 6. Agliardi, E., & Agliardi, R. (2021). “Pricing climate-related risks in the bond market”. Journal of Financial Stability, 54, 100868.
 7. Bolton, P., Despres, M., Da Silva, L. A. P., Samama, F., & Svartzman, R. (2020). The green swan. BIS Books.
 8. Board, F. S. (2017). Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures.
 9. Bresnahan, K., Frankenreiter, J., L'Helias, S., Hinricks, B., Hodzic, N., Nyarko, J., ... & Talley, E. L. (2020). “Global Investor-Director Survey on Climate Risk Management”. Columbia Law and Economics Working Paper, (650).
 10. Efimova, O., Rozhnova, O., & Zvyagintseva, E. (2020, May). “Creation of a System for Climate-Related Risks Disclosures in Companies’ Reporting”. In International Conference on Integrated Science (pp. 201-211). Springer, Cham.
 11. Haberl-Arkhurst, B., & Sternisko, A. (2020). “Reporting on climate-related risks and opportunities–Status quo and recommendations”. Die Unternehmung, 74(3), 285-295.
 12. Haque, S., & Deegan, C. (2010). “Corporate climate change‐related governance practices and related disclosures: evidence from Australia”. Australian accounting review, 20(4), 317-333.
 13. Miglionico, A. (2022). “The use of technology in corporate management and reporting of climate-related risks”. European Business Organization Law Review, 23(1), 125-141.
 14. Schoenefeld, J. J., Hildén, M., & Jordan, A. J. (2018). “The challenges of monitoring national climate policy: learning lessons from the EU”. Climate Policy, 18(1), 118-128.
 15. Von Borowski Dodl, A.(2021). “Climate-related financial risks as a governance challenge: An inclusive international public policy proposal”. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 11(3), 67-80.