طراحی الگوی پویایی بازار مالی با تحلیل تم و رویکرد ساختاری تفسیری - دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

3 استادیارگروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.22034/iaas.2023.184730

چکیده

این پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه‌گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تأیید شد و داده‌های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه‌ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.
 نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ اکبری، محسن و هوشمند چایجانی، میلاد (1396). "بررسی تأثیر بازار گرایی صادراتی و دانش صادراتی برعملکرد صادراتی با تعدیل‌گری پویایی بازار (مورد مطالعه صنعت خودروسازی)"، راهبردهای بازرگانی، (10):1-20.
 2. امری اسرمی، محمد و آقایی، محمدعلی (1395). "پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار"، فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی (پژوهش‌های حسابداری)، 6(4): 84-102
 3. بالونژاد نوری، روزبه و جعفری صمیمی، احمد (1393). "کاربرد روش موجکها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیة کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران". تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (17): 29-56.
 4. پازوکی، پیمان؛ سیم خواه، مسعود؛ جمالی، علی و پازوکی، نیما، (1400). "نقش پویایی رابطه بین بازار‌های مالی (فلزات گرانبها، نرخ ارز و شاخص بازار سهام) و بازار نفت خام"، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، (۱۸۶): ۵۶-۴۸.
 5. تهرانی، رضا و عباسیان، عزت‌اله و میرلوحی، سیدمجتبی و بیاتی، حسن، (1400)، "اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران
 6. جادریان گیلان، هرمز و عباسی، ابراهیم (1393). "تحلیل مدل ساختاری رفتار سرمایه‌گذاران مالی در بازار سرمایه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری SEM"، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی درعلوم مدیریت و حسابداری، تهران .
 7. جعفری، کرامت؛ آزادی، کیهان و فدایی، مهدی (1400). "ارائه الگویی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی با بکارگیری روش دلفی و منطق فازی"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(38): 269-280
 8. حبیبی، آرش و ایزدیار، آزیتا (1393). تصمیم گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل.
 9. حکمت، ‌‌هانیه؛ رحمانی، علی؛ ملانظری، مهناز؛ موسوی، میر حسین و قالیباف اصل، حسن (1399). "مدل‌های ایستا و پویا و ارزیابی کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، 4(22): 476-495.
 10. خانی، فاطمه؛ جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور و احسانی، محمدعلی (1400). "آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی". فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، 15(54): 1-19.
 11. ساعدی، عبداله؛ سیدنجم الدین، موسوی و فرحناز، آهنگ (1399). "کارآفرینی سیاسی: واکای پیامدهای آن در عرصه سیاستگذاری"، مدیریت دولتی، 12(4): 674-694.
 12. شجاع، علی؛ صادق وزیری، فراز و ابراهیمی، الهام (1399). "ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی"، مدیریت بازرگانی، 12(1): 23-37.
 13. صادقی، سیدکمال؛ باقرزاده آذر، فاطمه و موسوی، سها، (1395). "بررسی عوامل موثر بر ریسک بازار سهام با تاکید بر جهانی شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام"، مدیریت دارایی و تامین مالی، 4(12): 87-100.
 14. صلاح منش، احمد؛ آرمن، سید عزیز؛ انواری، ابراهیم و پورجوان، عبداله، (a1397). "طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 11(38): 57-75.
 15. صلاح منش، احمد؛ آرمن، سید عزیز؛ انواری، ابراهیم و پورجوان، عبداله، (b1397). "برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 15(1): 147-179.
 16. علی اکبری، اسماعیل: اکبری، مجید، (1396). "مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر زیست پذیری کلانشهر تهران"، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۲۱ (۱) :1-31
 17. فرمان آرا، وحید؛ کمیجانی، اکبر؛ فرزین وش، اسدالله و غفاری، فرهاد، (1398). "نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)"، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 13(47): 19-37.
 18. فروش‌باستانی، علی‌؛ اسلامی‌بیدگلی، سعید‌ و رحیمی‌فر، سید محمد ایمان (1393). ارائه ‌مدل ‌پویای ‌بازار مالی ‌با عقاید ‌ناهمگن ‌و اطمینان‌ وابسته ‌به حالات. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 19: 91-57.
 19. قلندری زاده، باقر و پهلوانی، مصیب (1398). "بررسی رفتار پویا و ویژگی‌های بازار سرمایه ایران با لحاظ شکست‌های ساختاری برون زا و درون زا"، همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ‌ایرانی، زاهدان.
 20. لطفی، ولی؛ مرادی، مهدی؛ میرزایی، حسین و انویه، لورنس، (1399). "تحلیل رابطه شاخص‌های بازار مالی و ادوار تجاری در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا". تحقیقات مالی, 22(1): 110-130.
 21. مجتهدزاده، ویدا و اثنی عشری، حمیده. (1392). "خصوصی سازی و آثار آن بر بازارهای مالی"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران.
 22. محمدی شاد، حمید, کیقبادی، امیررضا، معدنچی زاج، مهدی. (1399). "روابط پویای حسابداری و مالی بین بازارهای کامودیتی، بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل خود همبسته با وقفه‌های توزیعی". پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(48), 203-228.
 23. مروت، حبیب، (1391). "آزمون فرضیه بازارفراکتالی در بورس اوراق بهادار تهران"، بورس اوراق بهادار، 5(19): 19-25.

24.  Akansu, A. N. and Torun Torun, M. U. (2015). "A Primer for Financial    Engineering". 1stEd . Academic Press.Pp.52–80

 1. 25. Bhargava, A. (2014). "Firms' fundamentals, macroeconomic variables and quarterly stock prices in the US", Journal of Econometrics, 183: 241-250
 2. 26. Brown, G., & Cliff, M. (2004). "Investor sentiment and the near-term stock market", Journal of Empirical Finance, 11(1): 1-27.
 3. 27. Castillo, O. and Melin, P. (1995). "An intelligent system for financial time series prediction combining dynamical systems theory, fractal theory, and statistical methods". Computational Intelligence for Financial Engineering. Conference IEEE. Pp. 151 – 155.
 4. 28. Cooley, T.F. & Quadrini, V. (2001). "Financial Markets and Firm Dynamics". The American Economic Review, 91(5): 1286-1310
 5. 29. Cordero, F. & Perez-Ostafe, L. (2015). "Strong asymptotic arbitrage in the large fractional binary market". Mathematics and Financial Economics. Springer.Pp.1-24
 6. Fama, E. F. (1965). "Random Walks in Stock Market Prices", Financial Analysts Journal. 21 (5): 55–59.
 7. 31. Laopodis, N. (2013), "Monetary policy and stock market dynamics across monetary regimes", Journal of International Money and Finance, 33: 381–406
 8. 32. Likoum, S.; Harzandeh, A. & Abobaker, AM. (2020). "Market-Sensing Capability, Innovativeness, Brand Management Systems, Market Dynamism, Competitive Intensity, and Performance: An Integrative Review", Journal of the Knowledge Economy, 11(2):593-613.
 9. 33. Lune, H. & Berg, B. L. (2017). Qualitative research methods for the social sciences (9th edition ed), London: Pearson Education
 10. 34. Lux, T. and Marchesi, M. (2000). "Volatility clustering in financial markets: A microsimulation of interacting agents". International Journal Theoretical Applied Finance. 3 (4): 675-702.
 11. 35. Mandelbrot, B. & Hudson, R. (2004). "The (Mis) behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward". Basic Books, Cambridge.
 12. 36. Mechri, N.; de Peretti, C. & Ben Hamad, S. (2022). "The impact of the exchange rate volatility on stock market dynamics in Tunisia and Turkey: An Artificial Neural Network Analysis", Global Economics Science, 3(1): 1-21.
 13. 37. Mörters, P. & Peres, Y. (2008). "Brownian motion (Draft Version)". Retrieved 25
 14. 38. Nagurney, A. & Zhang, D. (1996). "On the stability of an adjustment process for spatial price equilibrium modeled as a projected dynamical system". Journal of Economic Dynamics and Control. Vol. 20, Issues 1–3, pp. 43–62.
 15. 39. Noemi, N.T.; Di, M. & Tomaso, A. (2016). "Anomalous volatility scaling in high frequency financial data, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications", 447: 434–445.
 16. 40. Park, H.; Yoo, J-Y.; Moon, SH.; Yoo, HS. & Lee, HS. (2019). "Effect of technology and market dynamism on the business performances of SME by supporting services", science technology and society, 24(1): 60-144.

41.Theobald, T. (2015). "Agent-based risk management– a regulatory approach to financial markets". Journal of Economic Studies. 42 (5): 780–820.

42.Zheng, X. & Chen, B. M. (2012). "Modeling and forecasting of stock markets   under a system adaptation framework". Journal System Science Complex. 25: 641–674.