تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی پرندک، پرندک، ایران

3 گروه ریاضی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.22034/iaas.2023.184727

چکیده

ارتباط بین مدیریت استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه محافظه کاری اجتماعی مدیران، کاربرد تکنیک های مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 384 نفر از کارشناسان، رییس های حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(در بازه زمانی پاییز سال1400)می باشد، بدین منظور جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزارهای SPSSوSmartPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری اجتماعی مدیران برتکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد و جهت تاثیر منفی بدست آمده است. همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرمعناداری دارد. در ادامه میانجی گری به روش بوت استراپینگ نشان می دهد، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رابطه بین محافظه کاری اجتماعی مدیران و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. باقری، منصور؛ بنی‌مهد، بهمن؛ نیکومرام، هاشم (1395). "محافظه‌کاری اجتماعی و تمایل به مدیریت سود: یک رویکرد رفتاری"، مجله حسابداری مدیریت، 9 (29)، 39-31.
 2. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392) . مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS،  تهران: سازمان انتشارات  جهاد دانشگاهی.
 3. ستایش، محمد حسین؛ روستا، منوچهر (1393). " بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها-کارایی برتر"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44)، 95-71.
 4. سید نژاد فهیم، سیدرضا؛ مشکی میاوقی، مهدی؛ چیرانی، ابراهیم؛ محفوظی، غلامرضا (1397). "بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران"،  بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25 (4)، 536-519.
 5. قاسمی نژاد، احسان؛ بنی مهد، بهمن (1399). "تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریه روانشناختی شخصیتی "، مجله علمی دانش حسابداری مالی، 7 (3)، 27-1.
 6. قاسمی، قاسم؛ حسین نژاد، مریم (1397). "بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مدیران، استقلال هیات مدیره و نوآوری شرکت"، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ارومیه.
 7. کریمی، محمد علی (1396). "ارزش آفرینی از طریق شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک"، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
 8. مومنی، علیرضا؛ شهیدی، پروانه (1396). "بررسی کاربردهای حسابداری مدیریت استراتژیبک در شرکتهای تولیدی شهرکهای صنعتی"، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 3(4)، 26-13.
 9. نوری دوآبی، پیام و طالب نیا، قدرت اله (1401). "حسابداری به مثابه دین ومذهب"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 11 (42)، 110-93.
 10. میرباقری رودباری, سیده آمنه، کردستانی، غلامرضا (1400). "وضعیت حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران: رویکرد تکنیکی-مدیریتی". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(40), 71-87.
 11. Bagheri, M. & Banimahd, B. (2017) .  Social Conservatism and  Propensity to Manage Earnings: a Behavioral  Journal of  Management Accounting, 9(29) , 31-39. (in Persian)
 12. Cadez, S., & Guilding, C. (2012). “ Strategy, strategic management accounting and performance: a configurational analysis”. Industrial Management & Data Systems.‏
 13. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2014). “Structural Equation  Modeling with  PLS Software”.  Tehran: Academic Jihad Publishing Organization. (in Persian)
 14. Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R., and Sabattin, J. (2020). “Conceptual Framework for the Strategic Management” A Literature Review—Descriptive”. Hindawi: Journal of Engineering, 1-21.
 15. Ghasemi, GH. & Hossein nezhad, M. (2019). “Investigating  the  Relationship Between  Managers' Conservatism, Board  Independence  and  Company  Innovation”. Accounting  For legal  and  Social Studies, Urmia. (in Persian)
 16. Ghaseminezhad, E., Banimahd, B. (2020). “The Effect of Social Conservatism on Professional Skepticism of the Auditors Independent a Test of Personality Psychological Theory”. Financial Accounting Knowledge, 7(3), 1-27. doi: 10.30479/jfak.2020.12763.2637
 17. Guilding, C., Cravens, K.S., Tayles, M., 2000. “An international comparison of strategic management accounting practices”. Account. Res. 11 (1), 113–135
 18. Hopwood, A. G. (2009). “The economic crisis and accounting: Implications for the research community”.  Accounting, organizations and society,34(6-7), 797-802.‏
 19. Irwanty, A., Azmi, Z., & Suriyanti, L. “Strategic Managemeent Accounting,.”. Jurnal Al-iqtishad, 18(2), 39-58.‏
 20. Karimi, M. (2018). “Value Creation Through  Strategic  Management  Accounting  Practices”. The Fourth  International  Conference on  New  Researches  in  Management Economics  and Accounting. (in Persian)
 21. Mohamed, A. A. (2010). “a Proposed Strategic Management Accounting Model for Profitability: An Empirical Study, Ph.D. thesis”. University of Gloucestershire, 1-282.
 22. Mohamed, A.A. and Jones, T. (2014). “Relationship between strategic management accounting techniques and profitability – a proposed model”. Measuring Business Excellence, Vol. 18 No. 3, pp. 1-22.
 23. Momeni, A. & Shahidi, P. (2018). “Investigating the  Applications  of  Strategic  Management Accounting  in  Manufacturing  Companies  in  Iindustrial  Cities”.  Economics Studies Financial Management and Accounting 3(4) , 13-26. (in Persian)
 24. Murphy, P. R. (2012). “Attitude, machiavellianism and the rationalization of misreporting”. Accounting, Organizations and Society, 37(4), 242–259
 25. Nori Doabi, P, Talebnia, GH. (2022). “Accounting as a Religion”. Journal of Accounting and Auditing Studies, 11(42), 93–110
 26. Palladan, A. A., & Alhassan, I. Protocol(2014). “Systematic Review on Strategic Management Accounting and Organizational Sustainable Performance”.‏ Journal of  Empirical Research In Accounting. Vol. 4 No. 13, pp. 45-60.
 27. Pavlatos, O. (2015). “An empirical investigation of strategic management accounting in hotels”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27 No. 5, pp. 756-767.
 28. Setayesh, M. & Rosta, M. (2015). “Investigating  the  Relationship Between  Conservatism and Financial  Efficiency of  Tehran  Stock Exchange Market Companies  by  Means of  Data  Overlay Analysis - Superior Efficiency”.  Empirical  Studies of  Financial  Accounting, 11(44), 71-95. (in Persian)
 29. Seyednezhad Fahim, S.R, Mashki Miavaghi, M., Chirani, E.& Mahfoozi, GH. (2019). “Investigating the Effect of Keeping Bad News Strategy on Shareholders' Satisfaction”. Accounting and Auditing Review, 25(4), 519-536. (in Persian)
 30. Vásquez, A. U., and Naranjo-Gil, D. (2020). “Management Accounting Systems, Top Management Teams, and Sustainable Knowledge Acquisition: Effects on Performance”. Sustainability, 12(5), 1- 14.
 31. Waweru, N. M. (2010). “The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework”. Problems, and Perspectives in Management, 8(3-1), 165-182.
 32. Wickramasinghe, D. and Alawattage, Ch. (2012). “ Management Accounting Change: Approaches and Perspectives ”. Routledge