بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه‌های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی هیات مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 مربی حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز رامهرمز، رامهرمز، ایران

3 عضو هیات علمی و مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

10.22034/iaas.2023.184726

چکیده

گزارشگری زیست‌محیطی نشان‌دهنده وسیله‌ای برای تهیه اطلاعات زیست‌محیطی برای سرمایه­گذاران و منعکس نمودن عملکرد زیست محیطی و موضوعات شرکتی مرتبط با محیط زیست می­باشد. هزینه های تحقیق و توسعه به لحاظ اینکه موجب نوآوری در زمینه تولید محصول و خدمات دارد به سرعت در حال گسترش و افزایش می باشند و یکی از عواملی که هزینه‌های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد روابط سیاسی است. این پژوهش به بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه‌های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال­های 1393 الی 1399 و با استفاده از داده­های صورت­های مالی 110 شرکت می­باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل­های رگرسیونی و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این فرضیه پژوهش، شرکت‌هایی که توجه بیشتر به افشای اطلاعات زیست محیطی دارند، با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه تمایل بیشتری تولید محصولات جدید با حداقل آلایندگی دارند. در عین حال در شرکت‌هایی که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت کاهش یافته و ارتباطات سیاسی شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها را تعدیل می‌کند. در واقع حمایت سیاسی دولت در قالب ارتباطات سیاسی موجب کاهش فشار بر شرکت‌ها در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی می‌شود، انگیزه شرکت‌ها برای انجام مخارج تحقیق و توسعه در جهت کاهش آلایندگی کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیل پور، مهدی و سیدمحمد رییس زاده. (1396). "تاتیر افشای اطلاعات زیست محیطی و ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه.
 2. ایمانی، کریم و پرستو گرزین مطاعی. (1397). "رابطه بین ارتباطات سیاسی سهامداران و نوآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار،ساری
 3. بادآور نهندی، یونس و وحید تقی زاده خانقاه. (1397). "تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 2، صص 198-181.
 4. برزگری‌خانقاه، جمال، اخوان‌بهابادی، فاطمه، قائدی، سلیمه، زارع، امیرحسین و حمید زارع‌حسین‌آبادی. (1396). "تأثیر هزینة تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌های حسابداری، 4(14)، 1-18.
 5. بندانی، سمیه و افسانه سروش یار. (1401). "تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک‌های شغلی مدیران و فرصت‌های سرمایه گذاری". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 11(41)، 121-140.
 6. حاجیها، زهره و مهدی طارمی. (1398). "پژوهشی به بررسی تاثیر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر ارزش شرکت با توجه به نقش قدرت مدیرعامل"، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت، دانشکده علوم انسانی.
 7. حیدرپور، فرزانه و محمد قرنی. (1394). "تأثیر حسابداری زیست‌محیطی بر شاخص‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های تولیدی"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 26، صص 50-46.
 8. رهنمای رودپشتی، فریدون و عبدالرضا محسنی. (1397). "بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت‌ها با سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 11، شماره 38، صص144-129.
 9. شاه صاحبی، سید مصطفی و رویا دارابی. (1397). "اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 7 (28)، 91-104.
 10. طالب نیا، قدرت اله، صارمی‌نیا، مهسا و هومن جعفرپور. (1400). "مروری بر حسابداری محیط زیست". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 10 (39)، 35-54.
 11. علی پور، محمد. (1397). "ارائه الگویی برای افشای اطلاعات زیست محیطی در ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن"، رساله دوره تخصصی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 12. علی خانی، راضیه و مهدی مران جوری. (1393). "کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 3(9)، 36-53.
 13. محمودی، مجید و رضا فلاح. (1396). "بررسی عوامل موثر بر ارزش شرکت­های بورسی با تاکید بر تاثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره مطالعه موردی: شرکتهای بورسی ایرانی"، پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
 14. مران جوری، مهدی و راضیه علیخانی. (1393). " افشای مسئولیت های اجتماعی و راهبری شرکتی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، ش 3، صص 348-329.
 15. مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی؛ علی خانی، رضیه و مهدی مرانجوری. (1394). "بررسی رابطة بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی". پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 1، ش 5، صص 103-87.
 16. مهدی­فرد، محمدرضا و رمضانعلی رؤیایی (1394). "مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی" . فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 25، صص 28-19.
 17. Abdullah, M., Hamzah, N., Ali, M.H., Tseng, M.L., Brander, M., (2020). "The Southeast Asian haze: the quality of environmental disclosures and firm performance". Clean.Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepro...
 18. Abdullah, M., Hamzah, N., Ali, M.H., Tseng, M.L., Brander, M., (2020). "The Southeast Asian haze: the quality of environmental disclosures and firm performance". Clean.Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepr.
 19. Albrizio, S., Kozluk, T., Zipperer, V.,( 2017). "Environmental policies and productivity growth: evidence across industries and firms". Environ. Econ. Manag. 81, 209–226.
 20. Amore, M.D., Schneider, C., Zaldokas, A.,( 2013). "Credit Supply and Corporate Innovation". J. Financ. Econ. 109, 835–855.
 21. Aribi, A. & Gao, S. (2010). "Corporate social responsibility disclosure". Journal of Financial Reporting and Accounting, 8 (2): 72-91.
 22. Arifur Khan Dessalegn Getie Mihret Mohammad Badrul Muttakin,(2016),"Corporate political connections, agency costs and audit quality",International Journal of Accounting & Information Management, Vol. 24 Iss 4 pp.
 23. Cailou ,Jiang, Zhang ,Fuyua, Wu Chong,(2021)."Environmental information disclosure, political connections and innovation in high-polluting enterprises, Science of the Total Environment", Science of the Total Environment 764 (2021) 14424
 24. Chen ,Langzi ,Jian, Li,Peter, Zander,(2018)."Can Political Connections Maintain the Sustainability of R&D Investment in China? There Is No Such Thing as a Free Lunch".Sustainability 10(11):4238.DOI:10.3390/su10114238
 25. Cho, CH. H., Guidry, R, P., Hageman, A, M., &. Patten, D, M. (2012)."Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation". Accounting, Organizations and Society, 37, 14–25.
 26. Dewiruna, Intansari ,Bambang Subroto, Imam Subekti.,(2020)."The Effect of R&D intensity, intellectual capital and managerial ability on firm’s performance with political connection as a moderating variable". Indonesia Economic Review, Vol 10, No 1 ,http://dx.doi.org/10.14414/tiar.v10i1.1909
 27. Dhaliwal, D.,( 2011). "Voluntary non-financial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting". Rev. 86 (1), 59–100.
 28. Du, Y., Li, D.Z., Du, J., Li, N., Yan, B.,( 2019). "Public environmental appeal and innovation of heavy-polluting enterprises". J.Clean.Prod. 222, 1009–1022
 29. Fan, G. &Wang, X. (2006). "Marketization index for China’s provinces. China:National Economic Research Institute".
 30. Fan, J. P. H., Rui, O. M. & Zhao, M. (2008). "Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases". Journal of Comparative Economics, 36,343–364.
 31. Fang, W. (2009). "The Influence of R&D Investment on Corporate Profit Ability". Securities Market Herald, 6, p71-77(in Chinese)
 32. Gao, S. S., Heravi, S. & Xiao, J. Z. (2005). "Determinants of corporate social and environmental reporting in Hong Kong: A research note". Accounting Forum, 29 (2): 233–242
 33. Gray, R. (2006). "Social, environmental and sustainability reporting and organizational value creation. Whose value? Whose creation?". Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19(6), 793–819.
 34. Griffin, J., Liu, C. & Shu, T. (2018). "Is the Chinese corporate anti-corruption campaign authentic?". Working paper series at University of Texas Austin, https://ssrn.com/abstract=2779429
 35. Huang, H. & Zhao, Z. (2016) . "The influence of political connection on corporate social responsibility—evidence from Listed private companies in China", International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(9), 1-19.
 36. Jones, J. M. (2011). "The nature, use and impression management of graphs in social and environmental accounting". Accounting Forum, 35, 75–89.
 37. Krishnan, G.V. Wang, C. (2013). "Are capitalized software development costs informative about audit risk?". Accounting Horizons, 28(1), pp.39-57
 38. Kuo L, Chen VY-J (2013). "Is environmental disclosure an effective strategy on establishment of environmental legitimacy for organization?". Manage Decis. 51: 1462–1487
 39. Leny, Nofianti , Rizqa Anitaa , Rita Anugerah , Muhammad Rasyid Abdillah,(2018). "Environmental information disclosure and firm valuation : corporate governance as moderating variable", International Journal of Engineering and Technology .71 (7),3-35.pp114-117.
 40. Li, J.Q., Shan, Y.W., Tian, G., Hao, X.C.,( 2020). "Labor cost, government intervention, and corporate innovation: evidence from China". Corp. Financ. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101668.
 41. Lin, K. J., Karim, E. K. & Carter, C. (2015)."why does China's stock market have highly synchronous stock price movements? An information supply perspective". Advances in Accounting, 31(1), 68-79.
 42. Marlene, Plumlee, Darrell ,Brown, Rachel M.Hayes.(2015). "Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence", Account. Public Policy. 34 (15) 336–361
 43. Martin, P. R., & Moser, D. V. (2016). "Managers’ green investment disclosures and investors’ reaction". Journal of Accounting & Economics, 61(1), 239–254. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.08.004 [Crossref],
 44. Nguyen T, Locke S, Reddy K (2015). "Ownership concentration and corporate performance from a dynamic perspective: Does national governance quality matter?". Int Rev Financ Anal. 41: 148-161.
 45. Pan, H. B., & Zhang, Z. (2019). "Controlling shareholder intervention and effectiveness of compensation contract of SOE: Evidence from the vertical interlock of chairman/CEO". Accounting Research, (5), 59–66. (in Chinese). https://10.3969/j.issn.1003-2886.2019.05.008
 46. Porter, M., & Kramer, M. (2011). "Creating shared value, how to reinvent capitalism and unleash A wave of innovation and growth". Harvard Business Review, (89), 1–17. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1144-7_16 .
 47. Qian, W., Chen, X., (2020)."Corporate Environmental Disclosure and Political Connection in Regulatory and Leadership Changes: The Case of China", The British Accounting Review,https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100935
 48. Ren, S.G., Hu, Y.C., Zheng, J.J.,Wang, Y.J.,( 2020). "Emissions trading and firm innovation: Evidence from a natural experiment in China". Technological Forecasting and Social Change. 155, 119989
 49. Utomo, Mohamad Nur; Sri ,Rahayu,  Kaujan, Kaujan1.(2020). "Environmental performance, environmental disclosure, and firm value: empirical study of non-financial companies at Indonesia Stock Exchange",  DOI: 10.3934/GF.2020006 ,Green Finance, 2(1): 100–113. 
 50. Wang ,Delu, ,Dylan,Sutherland,Lutao,Ning.(2018). "Exploring the influence of political connections and managerial overconfidence on R&D intensity in China's large-scale private sector firms".Technovation,Volume 69, Pages 40-53
 51. Wang, S.Y., Wang, H.L., Wang, J., Yang, F.,( 2020). "Does environmental information disclosure contribute to improve firm financial performance? An examination of the underlying mechanism". Total Environ. https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2020.136855
 52. Yu, Y. Yao, H. Zheng. (2019). "The role of political connection on overinvestment of Chinese energy firms", Energy Economics,ttps://doi.org/10.1016/j.eneco..104516
 53. Yano, G., Shiraishi, M.,( 2020). "Finance, institutions, and innovation activities in China". Economic Systems 100835 (ISSN 0939-3625).
 54. Yu, C.,Wenxin, L., Khan, S.U.,( 2020). "Regional differential decomposition and convergence of rural green development efficiency: evidence from China". Environ Sci Pollut Res. 27, 22364-22379.
 55. Zeng, D.M., Zhao,W.J., Wen, J.Y.,( 2020a). "External scientific knowledge acquisition and enterprise technological innovation-the regulatory role of bridging scientists". Forum on Science and Technology in China 5, 109–117.