بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت برخروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

10.22034/iaas.2023.184720

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت‌های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت‌های یاد شده که طی بازۀ زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت‌ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اقبال، مریم، یعقوبی، مهدی. (1392)."بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها". دانش و پژوهش حسابداری، شماره 32، صفحه 34
 2. بت شکن، محمد هاشم، سلیمی، محمد جواد، فلاحتگر متحدجو، سعید. (1397). "ارائه یک روش ترکیبی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، شماره2، صفحات173- 192
 3. تقی نتاج، غلامحسن، مومن زاده، محمد مهدی، مومن زاده، محمد هادی. (1396). "نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 23، صفحات 31 -46
 4. حقانی، ونوشه. (1395). " موانع ومشکلات اجرایی تجدید ارزیابی در ایران". دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، شماره 44، صفحه 4
 5. خوشکار، فرزین، منیعی، زهرا، بختیاری، زهرا. (1399). "تأثیرتجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی". چشم انداز حسابداری و مدیریت، شماره 33، صفحات 113-126
 6. دموری، داریوش، هژبری، فرحناز. (1398). "بررسی تاثیر چرخه عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی". دانش حسابداری، شماره 37، صفحات113-135
 7. ساجدی، مهرناز. (1397). " بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت گاز استان های ایران". دانش و پژوهش حسابداری، شماره 52، صفحه16
 8. سلطانی، رویا، ابراهیم نژاد، علی.(1400). "بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اثر آن بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی دریافتی". مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 71، صفحات 143-169
 9. صاحبقرانی، امیرعباس، سجلاتی، هادی.(1401)."بررسی ارتباط تجدید ارزیابی دارایی‌ها با نوسانات قیمت سهام و تحلیل رفتار سهامداران". قضاوت و تصمیم‌گیری در حسابداری و حسابرسی، شماره 2 ، صفحات 117-141
 10. کردستانی، غلامرضا، تاتلی، رشید.(1393)."ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی". دانش حسابرسی، شماره 55، صفحات 51- 70
 11. محمدرضائی، فخرالدین، خسرویان، ایمان ، دولت زارعی، احسان. (1399). "تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مدیریت سود". دانش حسابداری مالی، شماره22، صفحات61-31
 12. منصورفر، غلامرضا، غیور، فرزاد، لطفی، بهناز.(1392). "ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 18، صفحات 105-126
 13. نظری، رضا، واحد باقری، مجید.(1398)."نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره بر ساختار سرمایه ودرماندگی مالی شرکت‌ها". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 41، صفحات 37-52
 14. هارونکلایی،کاظم، نبوی چاشمی، علی، برزگر، قدرت الله، داداشی، ایمان.(1399). "تبیین عوامل مالی موثر برخروج از درماندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مدلسازی اقتصادی، شماره 50 ، صفحات103-129
 15. Aseinimieyeofori, P. A.(2022)."Non-Current Assets Investment and Financial Performance of Listed Insurance Companies in Nigeria". BW Acad J, 1, 17.
 16. Bae, J., Lee, J., & Kim, E. (2019). "Does fixed asset revaluation build trust between management and investors?". Sustainability, 11(13): 3700.
 17. Barlev,B.,Fried,D.,Haddad,J.R.,Livnat, J.(2007). "Reevaluation of revaluations: A cross-country examination of the motives and effects on future performance". Bus. Financ. Account, 37, 1025–1050.
 18. Brown,P.,Izan,H.Y., Loh, A.L. (1992). "Fixed asset revaluations and managerial incentives". Abacus, 28(1), 36-57.
 19. Choi T, H., Pae, J.,Park, S., Song, Y.(2012)."Asset revaluations: Motives and choice of items to revalue". Asia-Pacific J. Account. Econ, 20, 1–28.
 20. Delgado-Vaquero,D.,Morales-Díaz, J.,Villacorta, M. Á. (2022). "Relevance of fair value disclosures in Spanish credit institutions". Rev De Contab -Span Account Rev,25, 175-189.
 21. Devine,A.,Yönder,E.(2021)."Impact of environmental investments on corporate financial performance: Decomposing valuation and cash flow effects". The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1-28.
 22. Farahmita,A.,Siregar,S.V.(2012)."Factors That Influence Possible Choice of Fair Value Methods for Investment Property". Presented at the VIII National Accounting Symposium , Mataram, Indonesia.
 23. Hussain, S., Hoque, M. E., Susanto, P., Watto, W. A., Haque, S., & Mishra, P. (2022)."The Quality of Fair Revaluation of Fixed Assets and Additional Calculations Aimed at Facilitating Prospective Investors’ Decisions". Sustainability, 14(16), 10334.
 24. Khalil, R., Asad, M., Khan, S. N. (2018)."Management motives behind the revaluation of fixed assets for sustainability of entrepreneurial companies". Int J Entrep, 22, 1-9.
 25. Lafta,M. H. (2022)."Reassessment of Fixed Assets in Petroleum Licensing Contracts in Accordance with International Financial Reporting Standards and Their Impact on The Quality of Financial Reporting". World Econ Financ Bull, 8, 91-107.
 26. MERT,M. (2020)."The Importance of Fixed Asset Revaluations in Economic Crises Period". Journal of Business and Social Science Review, 1(7), 35-45.
 27. Missonier-Piera,F.(2007)."Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data". J. Account, 42, 186–205.
 28. Pavlovich,A.(2022)."How Should New Zealand Tax Its Inbound Investors? The Development of a Tax Policy Framework and an Analysis of Current Settings against the Framework". Ph.D. Thesis, The University of Auckland, Auckland, New Zealand.
 29. Sarfraz, H., Mohammad, E. H. , Perengki, S., Waqas, A. W. , Samina,H., & Pradeep, M.(2022). "The Quality of Fair Revaluation of Fixed Assets and Additional Calculations Aimed at Facilitating Prospective Investors’ Decisions". Sustainability, 15, 10334.
 30. Suvorov, N. V., Rutkovskaya, E. A., Balashova, E. E., Maksimtsova, S. I., Treschina, S. V., & Beletskii, Y. V. (2022)."Assessing the Performance of Fixed Assets in the Russian Economy". Studies on Russian Economic Development, 33, 367376.
 31. Tay,I.(2009)."Fixed Asset Revaluation: Management Incentives and Market Reactions". Thesis, Canterbury: Lincoln University.
 32. Yoo, Y.T., Kim, C.S., Song, G.H.(2012)."Short- and long-term performance of asset revaluation". Korean Accoun. J., 21, 107–143.
 33. Zakaria, A. (2015). "An empirical analysis of the motives for and effects of fixed assets revaluation of Indonesian publicly listed companies". (Doctoral dissertation, Birmingham City University).
 34. https://databank.mefa.ir/data
 35. amar.org.ir
 36. cbi.ir
 37. tse.ir