بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/iaas.2022.341537.1275

چکیده

هدف: امروزه گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار در دسترس است و سرمایه‌گذاران همیشه گزینه سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهند که متناسب با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها، ترجیحات ریسک و بازدهی مورد انتظارشان باشد. همچنین تحمل ریسک تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، مطالعه حاضر به رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و تحمل ریسک می‌پردازد.

روش: پژوهش حاضر از روش تحقیق کمی بوده و طرح پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – قیاسی با تاکید بر تحلیل ساختاری و بر اساس هدف از نوع کاربردی می‌باشد. داده‌ها از 200 سرمایه‌گذار بورس اوراق بهادار از طریق پرسشنامه آنلاین جمع‌آوری گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که تمامی بارهای عاملی شاخص‌ها بالای 5/0 می باشند و بارعاملی شاخص ها، مطلوب است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مدل پژوهش مشخص گردید بین هوش هیجانی و ادارک ریسک و هوش هیجانی و تمایل به ریسک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت و معنادار ویژگی‌های شخصیتی و ادراک ریسک و تمایل به ریسک مورد تأیید قرار گرفت. شواهدی مبنی‌بر وجود نقش تعدیلی از ویژگی‌های شخصیتی در ارتباط بین هوش هیجانی با میزان ریسک‌پذیری یافت نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهیمت باشد تا با اطلاع از ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی به بالاترین صرف ریسک دست یابند.

کلیدواژه‌ها