میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaas.2021.317521.1210

چکیده

حسابداران در صورتی نتایج کارشان قابل‌اعتماد و اتکا خواهد بود که خدمات حرفه‌ای خود را با رعایت آیین رفتار حرفه ای انجام دهند. همچنین حسابداران بایدعلاوه بر دانش، مهارت و تجربه از درستکاری و صداقت، واقع‌بینی، استقلال و بی‌طرفی و حفظ منافع عمومی برخوردار باشند. در این تحقیق هدف اصلی، بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا (با استفاده از تکنیک دلفی – فازی) می‌باشد. جامعه آماری، شامل 23 نفر از خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس لیکرت استفاده گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری و تلخیص شده با استفاده از آزمون‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS و منطق فازی با استفاده از نرم‌افزار Matlab مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان آیین اخلاق و حرفه حسابداران رسمی ایران تمایل مشخصی به استفاده از دیدگاه‌های مکاتب ساختارگرا داشته و اهداف آن دیدگاه اخلاقی در پس زمینه تدوین آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران پررنگ‌تر می‌باشد. مؤلفه‌های اخلاقی موردنظر مکاتب ساختارگرا اعم از پاسخگویی، شفافیت، رازداری و واقع‌بینی، بخش عمده‌ای از مؤلفه‌های اخلاقی مدنظر در آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران ایران را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها