علم‌سنجی پژوهش‌های کارایی سرمایه‌گذاری در ایران (مطالعه هم‌رخدادی واژگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، ,واحد بین الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه اقتصاد، ,واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/iaas.2022.299541.1167

چکیده

علم‌سنجی مقالات یکی از راه‌های کمک به اعتلای کمی و کیفی پژوهش‌ها است، بدین منظور، ارائه تصویری جامع از وضعیت فعالیت‌های علمی در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری، هدف این پژوهش می‌باشد. اهداف ویژه عبارت‌اند از: شناسایی برترین نشریات، دانشگاه‌ها و نویسندگان ازنظر تعداد مقاله، کلیدواژه‌های پُرتکرار، ترسیم شبکه هم‌نویسندگی و هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها.

پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل محتوا و علم‌سنجی است. نمونه آماری، شامل همه مقاله‌های نمایه‌شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با موضوع کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد که طی سال‌های 1388 تا 1399منتشرشده‌اند. ترسیم شبکه هم‌نویسندگی و هم‌رخدادی کلیدواژه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای یوسی‌نت و نت‌درآو انجام گردید.

طی دوره 75 مقاله، توسط 150 نویسنده در 25 نشریه منتشرشده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتشار 10 مقاله بیشترین پژوهش‌ و بزرگ‌ترین شبکه هم‌نویسندگی با 10 نویسنده را در اختیار دارد. نویسندگان با 1 مقاله 131 نفر هستند. شبکه هم‌رخدادی کلیدواژگان از 93 کلیدواژه منحصربه‌فرد تشکیل‌شده است. بیشترین تکرار کلیدواژه‌ها مربوط به «کیفیت گزارشگری مالی» و «جریان نقد آزاد» با 16 و 9 مقاله می‌باشد. سه کلیدواژه «جریان نقد آزاد»، «هزینه نمایندگی» و «کیفیت گزارشگری مالی» نیز به ترتیب بیشترین شاخص بینابینی را کسب کردند.

57 درصد کلیدواژگان شاخص بینابینی صفر دارند که نقش ارتباطی ایفا نمی‌کنند. مقاله‌های ارائه شده همچنین تعداد چاپ شده این حوزه از سال 96 روند رو به کاهش دارند. شبکه هم‌نویسندگی گسترده در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری مشهود نبوده و اکثر همکاری‌ها در سطح تهیه یک مقاله می‌باشد. مدت‌زمان پذیرش تا انتشار مقاله روند افزایشی دارد. یکدست‌سازی واژه‌های کلیدی به بهبود نتایج جستجو کمک نمود.

کلیدواژه‌ها