تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 کارشناس ارشد حسابداری، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/iaas.2022.312501.1195

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت است. این پژوهش تحلیلی و هدف آن کاربردی است و برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده و اطلاعات از سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389الی 1398 می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. متغیرهای تعدیل‌گر بازده سهام و عملکرد مالی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را معنادار و مثبت می‌کنند. بنابراین تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت به دلیل عدم کارایی بازار و عدم آگاهی کافی حاضرین در بازار سرمایه از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و درصورتی سرمایه‌گذاران واکنش مثبتی به مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند که این تأثیر در بازده سهام و عملکرد شرکت نمایان شود.

کلیدواژه‌ها