حسابداری به مثابه دین و مذهب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/iaas.2022.156498

چکیده

دین و ایمان همواره در تمامی اعصار به عنوان پشتوانه‌ی اخلاق، صداقت، عدالت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در تمام جوامع و ملل دنیا، تعیین و تبیین‌کننده ایدئولوژی، جهان‌بینی، اعمال و رفتار بشر در همه‌ی سطوح و الگوهای زندگی بوده است. ضرورت و هدف زندگی و نیاز آدمی به تعالی و رسیدن به تکامل و خود عالی انسان موجب شده تا دین و مذهب به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فرهنگی و سبک زندگی، تعیین‌کننده‌ی قوانین، اصول، چارچوب‌ها و خط مشی‌های بشر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردد. در این رابطه، حسابداری به عنوان دانشی از این حوزه،‌ که متأثر از محیط و فرهنگ پیرامون است، چندان مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک فلسفه و ماهیت حسابداری با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش استنادی و کتابخانه‌ای، و با نگاهی به دین و جایگاه آن، به تبیین حسابداری به مثابه دین و مذهب می‌پردازد؛ و نشان می‌دهد که حسابداری از چشمه‌ی باورهای دینی و مذهبی و جهان‌بینی‌های مادی و معنوی سرچشمه گرفته؛ و به عنوان یک حرفه‌ که دارای آیین رفتار حرفه‌ایست، بر اساس ارزش‌ها و باورها و با هدف خدمت و پاسخگویی به جامعه در راستای نعمت و قوه‌ی خدا دادی تفکر، اراده و اختیار با به ثبت رسانیدن و مستندسازی اعمال و رویدادها در جهت کمک به انتخاب و تصمیم‌گیری صحیح آدمی، به منصه ظهور رسیده است.

کلیدواژه‌ها