شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/iaas.2022.318452.1212

چکیده

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) یک دانش صریح است و انتقال آن از یک الگوی انتقال دانش پیروی خواهد کرد. هدف پژوھش حاضر، شناسایی مولفه ها وعوامل موثر بر انتقال دانش IFRS با تاکید بر محتوای دانش، بازیگران دانش و فاصله سازمانی بین آنها با روش تحلیل تم می‌باشد. پژوهش حاضر بصورت ترکیبی(امیخته) انجام و در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان و درمرحله دوم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید.جامعه آماری مرحله اول را 16 نفر ازخبرگان حسابداری و رشته های مرتبط و مرحله دوم را اساتید دانشگاه،مدیران مالی،حسابدارن وحسابرسان تشکیل دادند .در مرحله اول جهت تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج مولفه ها از تحلیل تم استفاده شد. در مرحله دوم اعتبار نتایج استخراجی مرحله اول با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول تایید شد.

نتایج پژوهش، بازیگران انتقال دانش را، فرستنده دانش، ابزاهای انتقال دانش ،گیرنده دانش،وعوامل محتوایی دانش را صریح بودن، ابهام در درک و ترجمه، پیچیده بودن، وابسته یودن، جامع بودن وکاربردی بودن دانش ونهایتا عوامل فاصله سازمانی را ،وجود نهاد مستقل رابط و قرارداد شفاف انتقال شناسایی نمود.

IFRSدانش آشکار است و قابلیت انتقال دارد ولی دانشی پیچیده است.فرستنده دانش بایستی تفاوتهای سیاسی اقتصادی کشورها ، شرکتهای کوچک، اعتماد سازی وساده نویسی استانداردها را در نظر بگیرد.گیرنده دانش بایستی آگاهی سازی،انگیزه های پذیرش و دانش حسابداری کارکنان را تقویت و واحد پیاده سازی ایجاد کند. برای پرکردن فاصله سازمانی گیرنده و فرستنده دانش بایستی نهاد مستقل رابط برای انتقال IFRS ایجادو قراراد شفاف انتقال بین طرفین وجود داشته باشد

کلیدواژه‌ها