تدوین و تهیه نظام نامه راهبری شرکتی (مطالعه موردی شرکت گاز هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندعباس ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دکتری حسابداری، دانشگاه ازاد، پردیس قشم، قشم، ایران

4 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد واحد بندعباس، بندرعباس، ایران

10.22034/iaas.2022.326283.1233

چکیده

هدف: در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول اطمینان بیشتر از این‌که سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده می‌کند، سیستم‌های راهبری قوی مورد نیاز است؛ از این‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است.

روش: جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره، مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز هرمزگان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 35 پرسشنامه به صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 30 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک‌ آزمون دو جمله‌ای آزمون و بررسی شده است.

نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی می‌شود. هم چنین نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها