جو اخلاقی عامل ترومازای حسابداران و حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

10.22034/iaas.2021.138403

چکیده

جو اخلاقی نامناسب می تواند موجب ایجاد لطمات روحی به حسابداران و حسابرسان شود و موجب تأثیر نامطلوب در تصمیم گیریهای اخلاقی آنها گردد . هدف از این پژوهش بررسی اثر انواع جو اخلاقی بر ترومای ( لطمه روحی) وارده برحسابداران وحسابرسان بانکها است . به همین منظور بانک مسکن مورد مطالعه قرار گرفت.
برای انجام این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در قسمت کیفی نمونه آماری یازده نفری از خبرگان بانکی بصورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختارمند مصاحبه شدند و هجده شاخص برای سنجش پنج نوع جو اخلاقی و نه شاخص برای سه نوع عامل موثر بر ترومای وارد بر حسابداران شناسایی شد. روش تحقیق کمی از نوع توصیفی و همبستگی بود. بر مبنای داده های به دست آمده از مصاحبه ها و سه پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن و اعتماد سازمانی الونن و عملکرد شغلی پودساکف پرسشنامه ای تدوین شد و بین هشتاد و چهار نفری از حسابداران و حسابرسان بانک مسکن توزیع شد و نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار جو ابزاری و اثر منفی و معنی داری جو های اخلاقی حرفه گرایی، مقرراتی، مستقل و مراقبتی روی ترومای حسابداران بود.همچنین جو اخلاقی ابزاری قوی ترین جو اخلاقی حاکم بر حسابداران شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها