حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 2. دانشجوی دکتری حسابداری و مدیر بررسی‌های ویژه و حسابرسی دادگاهی سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی، دانشگاه

10.22034/iaas.2021.138402

چکیده

تحقیق حاضر به تحلیل حساب‌های دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیه‌سازی آن پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را گذرانده بودند، می‌باشد که در نهایت نظرات حدود 20 دانشجو در هر دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد طی دوره تحصیلی سال 1399-1398 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، روش پیمایشی (یکی از متداول‌ترین روش‌های تحقیق کمی) از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه باز (مصاحبه) تهیه و تنظیم شده و توزیع گردیده است. در ادامه مصاحبه‌ها تحلیل گردید و با استفاده از تحلیل داده‌های کیفی (داده های کیفی به معنای داده هایی است که از پرسشنامه های باز استخراج می گردد) اطلاعات بررسی شد. شبیه‌سازی بررسی شده در پژوهش حاضر با بررسی سؤالاتی انجام گردید و می‌تواند به دانشجویان این یاری را برساند که بتوانند مفاهیمی از قبیل 1. فرآیند تأییدیه؛ 2. رویه‌های جایگزین برای حساب‌های دریافتنی؛ 3. ارزیابی شواهد حسابرسی؛ 4. تهیه کاربرگ؛ و 5. نمونه‌گیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، را درک نمایند.

کلیدواژه‌ها