زمان‌بندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی

3 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه البرز

10.22034/iaas.2021.138399

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیش­بینی‌ بازده مقطعی سهام توسط دو استراتژی مومنتوم "زمان­بندی وقوع بالاترین قیمت 52­ هفته" (RR) و مومنتوم "بالاترین قیمت 52 هفته" (GH) است. جهت آزمون توان پیش‌بینی دو استراتژی مذکور از اطلاعات 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1392 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون داده­های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  "زمان­بندی وقوع بالاترین قیمت 52­ هفته" و "بالاترین قیمت 52 هفته" قادرند بازده آتی سهام را پیش بینی کند. لذا یافته­ها نشان می­دهد بازده آتی سهام تابعی از سنجه مومنتوم به­کار گرفته شده می­باشد.

کلیدواژه‌ها