چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22034/iaas.2021.131418

چکیده

< p dir="RTL">در این مطالعه به بررسی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت پرداخته شده است که  ریشه در ادبیات اقتصاد سازمانی دارد و در آن به حسابداری مدیریت به‌عنوان پاسخی به عدم وجود جنبه‌های معاملات بازار در سازمان‌ها، نگریسته می‌شود. به‌طور کلی روش‌های حسابداری مدیریت می‌تواند به صورت ابزارهایی زیر طبقه بندی می‌شوند: هماهنگ کردن عرضه و تقاضای منابع در صورت عدم وجود قیمت‌ها، اندازه‌گیری مصرف منابع با توجه به عدم تقارن در کارکرد هزینه و کنترل منابع مورد استفاده زمانی که مالکیت دارایی‌ها جدا از کنترل آن‌هاست. این چارچوب مفهومی نه تنها به موضوع حسابداری مدیریت انسجام فکری می‌بخشد،بلکه آن را قادر می‌سازدکه موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی بیان نماید.

کلیدواژه‌ها