بررسی رابطه بین حضورمدیران زن و سواد مالی آنها در پیشگیری از مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

10.22034/iaas.2021.131416

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود و تأثیر سواد مالی اعضای زن در هیات مدیره می­باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از اطلاعات 129 شرکت ازتمام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی  1387تا 1396 (1290سال) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین مدیریت سود شرکت‌هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند، ازشرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند ، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها