ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده برای خدمات سازمان تأمین اجتماعی (واحد مستمری‌های شعبه 22 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

10.22034/iaas.2020.119844

چکیده

خدماتی که توسط شعب بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود بسیار متنوع بوده و هرکدام دارای محتوا و پیچیدگی‌های خاص خود هستند، ارائه الگوی مناسبی جهت محاسبه بهای تمام‌شده خدمات در سازمان، مدیران را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جهت بهبود ارائه خدمات موجود و ارزیابی بهتر عملیات و افزایش بهره­وری و کارایی فعالیت‌های مختلف یاری خواهد رساند. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا با شناسایی و دسته‌بندی انواع خدمات قابل‌ارائه در واحد مستمری‌های شعبه 22 سازمان تأمین اجتماعی تهران و تعیین و دسته‌بندی مراکز هزینه در آن، سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین بهای تمام‌شده خدمات قابل‌ارائه در این واحد طراحی گردد. به‌منظور شناخت مراکز فعالیت، تعیین محرک هزینه و تایید الگوی ارائه‌شده، تکنیک دلفی بکار گرفته و داده‌های تکنیک دلفی، تجزیه‌وتحلیل و نتایج حاصل به‌منظور طراحی الگوی بهایابی مورداستفاده قرارمی گیرد. سیستم پیشنهادی در 8 مرحله طراحی که ابتدا گروه‌های هزینه شعبه به هزینه‌های اداری و پرسنلی تقسیم می‌گردد. سپس فعالیت‌ها بر اساس خدمات واحد مستمری‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. متعاقباً فعالیت‌هایی که از این گروه هزینه‌ها سهم می‌برند مشخص می‌گردد. آنگاه با استفاده از رویه‌های جمع‌آوری داده‌ها به روش دلفی، محرک‌های هزینه مشخص و هزینه‌ها به فعالیت‌ها، مرتبط می‌شوند. درنهایت با تعیین محرک‌های مناسب نسبت به تخصیص هزینه‌ها به خدمات (برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت (بازماندگان)) اقدام می‌گردد.­

کلیدواژه‌ها