ترکیب هیئت‌مدیره، گذار به دوران جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

10.22034/iaas.2020.119842

چکیده

ترکیب هیئت‌مدیره موضوعی مهم در مباحث حاکمیت شرکتی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعددی است که یکی از این عوامل، ترکیب هیئت‌مدیره می‌باشد. این مقاله با ارائه مفاهیم مربوط به اهمیت ترکیب هیئت‌مدیره و جایگاه قانونی آن در خارج و داخل ایران و نقش آن در حاکمیت شرکتی و همچنین چالش‌های مربوط به آن، به تصمیم‌گیرندگان و سایر استفاده‌کنندگان مالی به‌خوبی نشان می‌دهد که ترکیب نوین هیئت‌مدیره چه تأثیری می‌تواند در اثربخشی هیئت‌مدیره داشته باشد. یافته‌های ما بیانگر آن است که ترکیب نوین هیئت‌مدیره و وجود مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت‌ها در این ترکیب می‌تواند براثر بخشی هیئت‌مدیره تأثیر بسزایی داشته باشد و اگر این مدیران در شرکت‌هایی با عملکرد بهتر یا عملکرد بهتر از همان صنعت یا صنعت مشابه مشغول به فعالیت باشند، این اثر قوی‌تر خواهد بود. به‌طورکلی یافته‌های ما با این دیدگاه مطابقت دارد که این مدیران می‌توانند با ارائه دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی خود فعالیت نظارتی و مشورتی هیئت‌مدیره را افزایش دهند و زمینه بهینه شدن ترکیب هیئت‌مدیره را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها