مرورکلی بر چارچوب‌های کنونی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

10.22034/iaas.2020.107638

چکیده

این مقاله به‌مرور کلی چارچوب‌های گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوب‌های گزارشگری مالی در ایالات‌متحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوت‌های استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوب‌های گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان به‌منظور اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورت‌های مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوب‌های گزارشگری مالی را می‌توان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورت‌های مالی در حوزه استفاده‌کننده تعیین می‌کند. هم‌چنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازه‌ای بلندمدت حفظ کند و با کوچک‌ترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوب‌های گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشده‌اند و دچار جزئی‌نگری می‌باشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

کلیدواژه‌ها