مبانی نظری خوش‌بینی مدیران و اندازه‌گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

10.22034/iaas.2020.107629

چکیده

خوش‌بینی مدیران یک ویژگی شخصیتی است که به‌عنوان داشتن باور مثبت در رابطه با هر یک از جنبه‌های یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف می‌گردد. براساس پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، خوش‌بینی مدیران را می‌توان ناشی از دو عامل انگیزه‌های اقتصادی و واکنش ذهنی افراد دانست که در ادبیات حسابداری به هر دو پرداخته شده است. در پژوهش حاضر مفهوم خوش‌بینی مدیران، عوامل زیربنایی آن و شاخص‌های تعریف شده در ادبیات حسابداری، مالی و روانشناسی جهت اندازه‌گیری آن بحث و تلاش شده است تا با بیان مفاهیم مرتبط با هر دو نوع خوش‌بینی، خوش‌بینی در گزارشگری مالی، ارتباط خوش‌بینی، فرااعتمادی و استدلال انگیزشی بینشی جدید در ارتباط با مفهوم خوش‌بینی مدیران فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها