بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، معاملات و نقدشوندگی سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، میانه، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

10.22034/iaas.2013.105431

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، حجم معاملات و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری معاملات سهام از معیارهای حجم معاملات و تعداد معاملات و برای اندازه‏گیری نقدشوندگی از معیارهای نقد شوندگی سهم، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار و همچنین برای آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و به علت نوع داده‏های مورد مطالعه، روش داده‏های ترکیبی استفاده شده، داده‏های ترکیبی به دو شکل تابلویی و تلفیقی نشان داده می‏شوند. برای انتخاب بین روش داده‏های تابلویی[1] و تلفیقی[2] از آزمون F لیمر استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال‏های 1384 تا 1390 است که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک،94 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.برای انجام کلیه تخمین­ها از نرم افزارآماری استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه منفی و معنی داری بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان معاملات سهام و نقدشوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها