بررسی روش‌های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

10.22034/iaas.2013.105427

چکیده

    در این پژوهش نوع مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری سودآوری آتی شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بین سال­های 1385تا 1389 مورد ارزیابی قرار می­گیرد. اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظرگرفته شده است. چهار بعد کیفیت سود مبتنی بر داده­های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش­بینی و هموار بودن سود می­باشند. جریان­های نقدی عملیاتی، ارائه­دهنده تصویری از سودآوری آتی شرکت می­باشد. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش با مدل داده­های تابلویی، برای 198 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. در این میان تأثیر منفی کیفیت سود بر سودآوری آتی تأیید شد و بنابراین می­توان گفت که در گزارشگری سودآوری آتی، مدیریت سود بیشتر از کیفیت سود بکار گرفته می­شود.

کلیدواژه‌ها