مروری بر تحقیقات رفتاری حسابداری با تاکید بر حوزه‌ی اشخاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaas.2013.105407

چکیده

تحقیقات رفتاری در حسابداری برای اولین بار در دهه­ی 1960 مطرح گردیده و با توسعه روش­ها و موضوعات مورد بحث روندی تکاملی را طی نموده است. این تحقیقات در چهار حوزه­ی اشخاص، گروه­ها، سازمان­ها و شرایط محیطی طبقه بندی می­شوند. توجه ویژه مطالعات انجام شده به حوزه­ی اشخاص حاکی از علاقه­ی محققین به بررسی عوامل رفتاری و غیر اقتصادی بر تصمیم گیری افراد است. با توجه به کمبود منابع علمی و نوپایی این تحقیقات در کشور، مقاله حاضر سعی دارد با تاکید بر اهمیت حوزه­ی اشخاص در تحقیقات رفتاری حسابداری و با بررسی روش تحقیق، نمونه­ی آماری، موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بحث در مقالات چاپ شده در این زمینه، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی ازتحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. برای این منظور مقالات چاپ شده در مجله­ی تحقیقات رفتاری در حسابداری برای سال های 2001 تا 2011 مورد مطالعه قرار گرفته است. توجه به مفاهیم غیر اقتصادی فرصت تحقیقاتی مناسبی در اختیار محققین رفتاری در شاخه­های مختلف حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار داده است. از طرف دیگر توسعه روش­های تحقیق مانند استفاده از روش­های علم عصب شناسی در تحقیقات رفتاری همراستا با ظهور دغدغه­های جدید در بازارهای مالی بر رشد این تحقیقات تاکید می­کند.

کلیدواژه‌ها